Erasmus+ nemzetközi kreditmobilitás hallgatói mobilitási program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem pályázatot ír ki a 2016/2017-es tanévben PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem pályázatot ír ki a 2016/2017-es tanévben Erasmus+ nemzetközi kreditmobilitás hallgatói mobilitási programban való részvételre

ban való részvételre

A TÓK ÁLTAL PÁLYÁZHATÓ INTÉZMÉNY: II. RÁKÓCZI FERENC KÁRPÁTALJAI MAGYAR FŐISKOLA (BEREGSZÁSZ, UKRAJNA)

Elnyerhető helyek száma: 1

A pályázat célja

Az Erasmus+ nemzetközi kreditmobilitási program keretében a pályázaton nyertes hallgatók lehetőséget kapnak az Európai Unión kívüli partneregyetemeink egyikén részképzésben részt venni (lehetőséget kapnak arra, hogy a külföldi egyetem saját hallgatóival megegyező státusban fogadja őket, nem kell tandíjat fizetniük és a kint teljesített kurzusok itthoni tanulmányi kötelezettségükbe kari/intézeti/tanszéki engedéllyel beszámíthatók). A tanulmányutak célja félév-áthallgatás, a szakdolgozat elkészítése lehet. A mobilitás csak akkor valósulhat meg, ha a külföldi tanulmányokat a küldő intézmény elfogadja és azt a hallgató itthoni előmenetelébe – az ELTE-s kreditszámokon és átszámított érdemjeggyel – beszámítja.

Az Erasmus+ nemzetközi kreditmobilitási program keretében külföldön teljesítő hallgatók:

 • részképzés esetében 3-12 hónapot töltenek külföldön;
 • a fogadó intézményben nem fizetnek tandíjat;
 • itthon is beiratkoznak, esetleges itthoni tandíjukat kifizetik és rendes ösztöndíjukat a külföldi tartózkodás idejére is megkapják;
 • külföldön végzett tanulmányaikkal az itthoni tanulmányi kötelezettségeik egy részét kiváltják. A két együttműködő tanszék a hallgató kiutazása előtt megállapodik arról, hogy a hallgató mely kurzusokat fogja elvégezni a külföldi egyetemen. A külföldön teljesítendő kreditszám félévente: a fogadó egyetem által meghatározott kreditszám, de nem lehet kevesebb, mint 20 ECTS. (Az egyes szakokra vonatkozó, a partnerintézményben teljesítendő minimum kreditszámot vagy tanegység számot a szakfelelősök határozzák meg, ezt a kari/intézeti/tanszéki felhívásban közzéteszik.) PhD hallgatók a képzési tervükben meghatározott kutatási tevékenységet is teljesíthetnek a partneregyetemen részképzés keretében (nincs minimum kreditelvárás);
 • Erasmus-ösztöndíjban is részesülhetnek (minimum 3, maximum 5 hónap).

A szakos kurzusok az ELTE-s kreditszámon beszámításra kerülnek, az egyéb kurzusok külön eljárás keretében beszámíthatók a hallgató tanulmányaiba.

A pályázat előkészítése során ellenőrizze a partneregyetemek honlapjain a kurzuskínálatot, tájékozódjon arról, hogy milyen nyelven és milyen képzési szinten hirdetnek kurzusokat. A pályázatról, a partnerintézményekben folyó képzésekről bővebb információt a szakmai és/vagy a kari koordinátorok adnak. A partnerintézmények és a szakmai koordinátorok listája a kari koordinátoroknál és a kari honlapokon, a karokon kifüggesztett kari pályázati felhívásokon elérhető.

Kik nyújthatnak be pályázatot?

Azok a hallgatók pályázhatnak, akik:

 • magyar állampolgársággal vagy regisztrációval vagy letelepedési engedéllyel vagy tartózkodási engedéllyel rendelkeznek;
 • a minimum 6 féléves képzésben részt vevő hallgatók esetében abban a tanévben, amelyben a kiutazást tervezik, legalább másodévesek (a speciális kari szabályok ettől eltérhetnek);
 • abban a félévben, amelyben a kiutazást tervezik, hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek az ELTE-n;
 • valamint megfelelnek az adott karon / tanszéken meghirdetett pályázati követelményeknek;

Az Erasmus+ program szabályai szerint minden hallgató legfeljebb 12 hónapra kaphat Erasmus státuszt képzési szintenként (részképzés és szakmai gyakorlat összesen) (akkor is, ha zero grant=label mobilitás!). Ha a pályázó jelenlegi képzési szintjén korábban részt vett Erasmus részképzésben és/vagy szakmai gyakorlatban, de nem használta ki a 12 hónapos Erasmus időtartamot, akkor újra pályázhat (akkor is, ha zero grant=label mobilitás!). Azok a mester vagy doktori képzésben részt vevő hallgatók is pályázhatnak, akik a korábbi képzési szinte(ke)n már voltak Erasmus hallgatók.

Elnyerhető ösztöndíj időtartama

A pályázaton nyertes hallgatók 1 szemeszter időtartamra kaphatnak támogatást, osztatlan képzési programban 10 hónapra adható tanulmányi ösztöndíj.

A külföldi tanulmányok minimális időtartama 3 hónap. A 2016/2017-es tanévi ösztöndíjak összege:

 • Az ösztöndíj mértéke a külföldi tartózkodás hosszától függ, ami minimum 3 hónap és maximum 5 hónap.
 • Havi összege bármely partneregyetemre: 650 €/ hónap.
 • Egyszeri utazási támogatás, melynek összege a partneregyetemek közötti földrajzi távolság függvényében kerül megállapításra sávos rendszerben: 180 eurótól – 1100 euróig terjedhet.

A fogyatékkal élő vagy tartósan beteg hallgatók kiegészítő támogatásra is pályázhatnak (a pályázat beadásának várható határideje: július és november, bővebb információ: www.elte.hu/erasmus).

Felhívjuk a pályázó hallgatók figyelmét, hogy az ösztöndíj nem fedezi a kint tartózkodás során felmerülő összes költséget, azt más forrásokból kiegészíteni szükséges.

A pályázat benyújtásának határideje és módja

A pályázatot a kari sajátosságoknak megfelelően legkésőbb 2016. március 16-án 16:00-ig kell benyújtani papíralapon a szükséges mellékletekkel együtt a kari vagy intézeti/tanszéki felhívásban megadott koordinátornak/ügyintézőnek.  A hiányos, feltételeknek nem megfelelő, olvashatatlan vagy határidő után érkező pályázatokat nem fogadjuk el.

A benyújtott pályázatok elbírálása

A benyújtott pályázatokat a kar vagy intézet/tanszék által felállított szakmai bizottság bírálja el legkésőbb 2016. április 8-ig. A rangsort a karok ezen a napon közzéteszik. A bírálati szempontokat a kari pályázati kiírás tartalmazza. Az előzetes tartalmi bírálatot követően a kari vagy intézeti/tanszéki szabályozás szerint szóbeli meghallgatás történhet.

A pályázatok elbírálásának általános szempontjai (nem prioritás szerint; a kari szabályozás szerint további szempontok is lehetnek):

 • szaknyelvi ismeret;
 • tanulmányi eredmény;
 • szakmai tájékozottság és aktivitás;
 • kiválóság vagy egyéb jelentős szakmai teljesítmény;
 • Hallgatói Önkormányzatban vagy egyéb szervezetben végzett tevékenység;
 • beérkező Erasmus hallgatók mentori feladatainak ellátása, vállalása.

A bírálat során előnyt élveznek azok a hallgatók, akik nem vettek részt korábban az Erasmus programban.

Fenti szempontok alapján az intézetek/tanszékek javaslatot tesznek a kari Erasmus szakmai bizottságnak, hogy az ő együttműködésük keretében kik folytathatnak külföldi egyetemen tanulmányokat, vagy külföldi szakmai gyakorlatot, és a pályázaton nyertes hallgatókat ösztöndíjra is jelölik.

A pályázatok elkészítésével kapcsolatos szakmai kérdésekben az intézeti/tanszéki és kari koordinátorok állnak rendelkezésükre.

Határidők:

1. A pályázat benyújtási határideje: 2016. március 18