ELTE TÓK HÖK » Alkalmassági vizsga

Alkalmassági vizsga

Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanító- és Óvóképző Kar

Az előalkalmassági vizsga időpontja:  2017. február 9. II. emelet 200. 9:00 óra

Az előzetes alkalmassági vizsgálat költsége 4.000,-Ft, amelyet a Tanulmányi Hivatalban (1126 Kiss J. altb. u. 40. I. em. 134.) átvehető postai csekken kell befizetni.

A kitöltött jelentkezési lapot 2017. január 9. és február 3. között keddtől csütörtökig 9:00 – 15:00 óra között és pénteken 9:00 – 14:00 között kell személyesen vagy megbízott által leadni a Kar Tanulmányi Hivatalában (I. emelet 134. szoba).

Az előalkalmassági vizsgán kizárólag az vehet részt, aki a vizsgát megelőző tájékoztatón bemutatja a háziorvos által hitelesített, a jelentkező által aláírt egészségügyi állapotról szóló nyilatkozatot és a befizetett postai feladóvevény eredeti példányát, valamint leadja ezek fénymásolatát.

Az alkalmassági vizsgáról szóló tájékoztató, valamint a testi vizsga alkalmával leadandó nyilatkozat a Tanulmányi Hivatal honlapjáról ― to.tok.elte.hu – Felvételizőknek menüpont― tölthető le.

 Jelentkezési lap: http://to.tok.elte.hu/files/felveteli/jellap2017.pdf

 Tudnivalók az alkalmassági vizsgáról: http://to.tok.elte.hu/files/felveteli/elalk_tajek2017.pdf

Az alkalmassági vizsgákról kérdezzetek bátran a Hallgatói Önkormányzattól!


 

Tudnivalók az alkalmassági vizsgák szervezéséről

1./ A fent jelölt időpontban pontos megjelenést kérünk. A tájékoztatót követően a vizsgálatok folyamatosak, melyek helyét hirdetőtáblákon közöljük. Válogathat, hogy melyik teremben vesz részt az adott vizsgálaton. A meghallgatást végző oktató felülvizsgálatra küldheti, amelyen feltétlenül jelenjen meg. A felülvizsgálat helyét és időpontját az oktató közli.

2./Az alkalmassági vizsgára feltétlenül hozza magával a személyi igazolványát, a befizetett csekkszelvényt, a háziorvos által hitelesített, felvételizői aláírással is ellátott egészségügyi nyilatkozatot, a testi alkalmassági vizsgához tartozó kitöltött nyilatkozatot, továbbá olyan ruhát, amelyben a testi alkalmassági vizsgálatot kényelmesen elvégezheti. Az előalkalmassági vizsgán kizárólag az vehet részt, aki a vizsgát megelőző tájékoztatón személyazonosságát hitelesen igazolja, továbbá bemutatja a háziorvos által hitelesített, a jelentkező által aláírt egészségügyi állapotról szóló nyilatkozatot és a befizetett postai feladóvevény eredeti példányát, valamint leadja ezek fénymásolatát. Kérjük, hogy az egészségügyi nyilatkozat kitöltésekor fokozottan figyeljen a személyazonosító adatai mellett a háziorvosi nyilatkozat kitöltöttségére is. Amennyiben a nyilatkozat kitöltésekor felvételi azonosító számmal még nem rendelkezik, ezt az adatot nem kell feltüntetni. Abban az esetben, ha az orvosi pecsét nem olvasható/halvány, nincs orvosi aláírás vagy dátum, akkor a nyilatkozatot elfogadni nem tudjuk, s a pályázó nem tehet vizsgát!

3./ A pályaalkalmassági vizsgálatot „megfelelt”, „nem felelt meg” értékeléssel kell minősíteni. A nem felelt meg minősítés megállapítása előtt biztosítani kell a felülvizsgálat lehetőségét. Sikeres a pályaalkalmassági vizsgálat akkor, ha a pályázó az alkalmassági vizsgálatok mindegyikén megfelelt.

4./ Az eredményes előzetes alkalmassági vizsgát az intézmények kölcsönösen elfogadják, amennyiben az előzetes alkalmassági vizsga a jelentkezés évében került teljesítésre, és ennek igazolásáról a pályázó gondoskodik.

5./ Az alkalmassági vizsga befejezése után hitelesített másolatot adunk a sikeresen teljesített alkalmassági vizsgáról. Ezt a lapot, valamint az egészségi alkalmasságot igazoló dokumentumot (letölthető a to.tok.elte.hu Felvételizőknek menüpont alól is) is csatolnia kell az elektronikus felvételijéhez.

6./ Az alkalmassági vizsgáról és a felvételi eljárás egyéb követelményeiről, a lehetőségekről a www.felvi.hu oldalon lehet tájékozódni.


Az alkalmassági vizsga általános követelményei óvodapedagógus és tanító szak

a) Az ének-zenei alkalmassági vizsga

Célja: Annak megállapítása, hogy a jelentkező alkalmas-e az óvodapedagógusi vagy tanítói pályára, a pedagógusi pálya gyakorlásához szükséges zenei ismeretek elsajátítására.

Feladat:

 • a hallásvizsgálat keretében néhány, maximum 20 magyar népdal vagy műzenei szemelvény előadása emlékezetből,
 • szabad választás alapján (a dalokat más-más kezdőhangról is meg kell tudni szólaltatni), a zenei emlékezet vizsgálata során egyszerű, rövid ritmussorok visszahangoztatása (negyed-, nyolcad-, pontozott ritmus és szinkópa kombinációiból) tapsolással, kopogással; néhány hangból álló egyszerű dallamok visszaéneklése dúdolással vagy szolmizálva,
 • a kottaolvasási készség vizsgálata során néhány ütem lapról olvasása az egyszerű gyermekdalok szintjén az ötvonalas rendszerben.

Az elbírálás alapvető szempontja, hogy a jelentkező rendelkezzék az ének-zenei tevékenység vezetéséhez, tanításához nélkülözhetetlen zenei hallással, egészséges énekhanggal és megfelelő hangterjedelemmel

b) A beszédalkalmasság vizsgálata

Célja: annak megállapítása, hogy a jelentkezőt beszédállapota alkalmassá teszi-e a pedagógusi pályára.

Feladat:

 • 10–15 soros nyomtatott prózai szöveg felolvasása, szükség szerint a szöveg reprodukálása, illetve beszélgetés. A szöveget közismert gyermekirodalmi művekből jelölik ki. A jelentkezőnek a felolvasandó szöveg előzetes megismerésére időt adnak. A szóbeli szövegalkotó képesség felmérése kötetlen beszélgetés keretében.

Az elbírálás szempontjai:

 • Vannak-e a jelentkezőnek hangképzési zavarai (pöszeség, raccsolás, selypítés, orrhangzós beszéd, a magánhangzók igen zárt képzése, egyéb beszédhangképzési hibák).
 • A jelentkező beszédritmusában észlelhetők-e súlyos zavarok (dadogás, értelemzavaró hadarás, leppegés, pattogás).
 • A felolvasás mennyire értelmes, követhető, kifejező.
 • A tájnyelvi ejtés nem beszédhiba, tehát nem kizáró ok.

Kizáró okok:

 • hangképzési rendellenességek,
 • ritmuszavarok,
 • a beszéd megértését akadályozó rendkívül zárt ejtés

c) A testi alkalmasság vizsgálata

Célja: annak megállapítása, hogy a jelentkező rendelkezik-e azokkal az alapvető motoros (testi) képességekkel, amelyek feltételei az alsó tagozatos és az óvodai testnevelés gyakorlati anyag elsajátításának, illetve a tanítói, óvodapedagógusi pálya gyakorlásának.

Követelmények:

 • közepes iramú, folyamatos futás (nők: 3 perc, férfiak: 5 perc),
 • oktató által vezetett zenés gimnasztika folyamatos végzése, a főbb alapformák végeztetésével (szökdelések, karkörzések, törzshajlítások, felülések, törzsemelések és rugózások),
 • egyensúlyozó járás fordulatokkal, két zsámolyra helyezett felfordított padon,
 • néhány lépés nekifutásból – keresztbe állított és felfordított – pad átugrása egy lábról, érkezés páros lábra, guggolásba,
 • célba dobás függőleges célra (kosárlabda palánk) egykezes dobással, kislabdával, 8 m-ről,
 • labdaadogatások helyben futás közben párokban, ügyes és ügyetlen kézzel, felfújt labdával,
 • labdavezetés ügyes és ügyetlen kézzel,
 • felfüggés hajlított karral (nők: 5 mp, férfiak: 8 mp),
 • mellső fekvőtámaszból ereszkedés legalább derékszögig hajlított karú fekvőtámaszba, tolódás mellső fekvőtámaszba (nők: 3-szor, férfiak: 6-szor).

Kizáró okok:

 • A kondicionális állapotra és a mozgáskoordinációra utaló olyan gyenge teljesítmény, amely intenzív gyakorlással nem javítható, valamint a középiskolai tanulmányok utolsó két évében a testnevelés alóli teljes felmentés.

d) A nemzetiségi tanító/óvodapedagógus szakon a nemzetiségi nyelvi alkalmassági vizsga

Célja: a középfokú (B2) nyelvvizsga szintnek megfelelő nyelvi ismeretek felmérése (szóbeli).

e) Az egészségi alkalmassági vizsgálatról, valamint az egészségügyi nyilatkozattal kapcsolatos tudnivalókról a www.felvi.hu oldalon lehet tájékozódni.

__________________

Az alkalmassági vizsgálatok eredményének dokumentálása a jelentkező vizsgalapján, illetve a (felül)vizsgáló bizottság jegyzőkönyvében történik. Az alkalmassági vizsgalapot a jelentkezőnek kell leadnia közvetlenül a vizsgák után a kari Tanulmányi Hivatalban. A vizsgalapokat és a (felül)vizsgáló bizottságok jegyzőkönyveit a tanulmányi nyilvántartás őrzi.

A további felvételi eljárásban az a pályázó vehet részt, aki sikeres pályaalkalmassági vizsgálatot tett és vizsgalapját leadta.