Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanító- és Óvóképző Kar

Az alkalmassági vizsga időpontja:

2024. május 22-23-24. (szerda, csütörtök, péntek)

Az alkalmassági vizsgára külön jelentkezni nem kell!

A vizsganapok beosztása nem a felvételizők kérése alapján történik.

Az alkalmassági vizsga díja: 4000 forint

Fontos, hogy az azonos típusú alkalmassági vizsgát csak egy intézményben kell letenni, minden más intézmény elfogadja, melyben előírt követelmény az alkalmassági vizsga. A behívó intézmény mindig az lesz, amelyik a jelentkezéskor megjelölt elbírálási sorrendben – az adott szakokat vizsgálva – az első helyen szerepel.

Alkalmassági vizsga leírása

Az alkalmassági vizsga három részből áll, a nemzetiségi szakokra (német, szerb) vagy angol óvodapedagógus képzésre jelentkezők számára a negyedik rész a nyelvi alkalmassági.

Vizsgatípusok az alábbi szakokon:

Tanító szak: beszéd-, testi-, ének alkalmassági vizsga

Nemzetiségi tanító szak: testi-, ének-, beszéd- és nyelvi alkalmassági vizsga

Óvodapedagógus szak: testi-, ének-, beszédalkalmassági vizsga

Nemzetiségi és angol nyelvű óvodapedagógus szak: testi-, ének-, beszéd- és nyelvi alkalmassági vizsga

Csecsemő- és kisgyermeknevelő szak: beszédalkalmassági

Az alkalmassági vizsgán a jelentkező „alkalmas” vagy „nem alkalmas” minősítést kaphat.

 

 

Külön kérelemre mentesül az alkalmassági vizsgálat alól az a jelentkező:

 • aki igazoltan bölcsődei kisgyermeknevelői munkakörben dolgozik,
 • aki a jelentkezés évében az adott szakterület intézmény csoportjának bármelyikében azonos típusú sikeres alkalmassági vizsgát tett, és ezt igazolja.
 1. Az ének-zenei alkalmassági vizsga

Célja: hogy megállapítsák, hogy a jelentkező alkalmas-e a pedagógusi pálya gyakorlásához szükséges zenei ismeretek elsajátítására.

Feladat:

 • néhány magyar népdal előadása emlékezetből, szabad választás alapján (a dalokat más-más kezdőhangról is meg kell tudni szólaltatni),10-15 db dalból álló saját népdal lista alapján
 • rövid ritmussorok visszahangoztatása (negyed-, nyolcad-, pontozott ritmus és szinkópa kombinációiból) tapsolással, kopogással; néhány hangból álló egyszerű dallamok visszaéneklése dúdolással vagy szolmizálva,
 • néhány ütem lapról olvasása az egyszerű gyermekdalok szintjén

Az elbírálás alapvető szempontja, hogy a jelentkező rendelkezzen zenei hallással, egészséges énekhanggal és megfelelő hangterjedelemmel.

 1. A beszédalkalmassági vizsga

Célja: annak megállapítása, hogy a jelentkezőt beszédállapota alkalmassá teszi-e a pedagógusi pályára.

Feladat:

 • 10–15 soros nyomtatott prózai szöveg/nyelvtörő felolvasása, szükség szerint a szöveg reprodukálása, illetve beszélgetés. A szöveget közismert gyermekirodalmi művekből jelölik ki. A jelentkezőnek a felolvasandó szöveg előzetes megismerésére időt adnak.

A szóbeli szövegalkotó képesség felmérése kötetlen beszélgetés keretében.

Az elbírálás szempontjai:

 • Vannak-e a jelentkezőnek hangképzési zavarai (pöszeség, raccsolás, selypítés, orrhangzós beszéd, a magánhangzók igen zárt képzése, egyéb beszéd hangképzési hibák).
 • A jelentkező beszéd ritmusában észlelhetők-e súlyos zavarok (dadogás, értelemzavaró hadarás, leppegés, pattogás).
 • A felolvasás mennyire értelmes, követhető, kifejező.
 • A tájnyelvi ejtés nem beszédhiba, tehát nem kizáró ok.

Kizáró okok:

 • hangképzési rendellenességek,
 • ritmuszavarok,
 • a beszéd megértését akadályozó rendkívül zárt ejtés
 1. A testi alkalmassági vizsga

Célja: annak megállapítása, hogy a jelentkező rendelkezik-e azokkal az alapvető motoros (testi) képességekkel, amelyek feltételei az alsó tagozatos és az óvodai testnevelés gyakorlati anyag elsajátításának.

Követelmények:

 • közepes iramú, folyamatos futás (nők: 3 perc, férfiak: 5 perc),
 • oktató által vezetett zenés gimnasztika folyamatos végzése, a főbb alapformák végeztetésével (szökdelések, karkörzések, törzshajlítások, felülések, törzsemelések és rugózások)
 • egyensúlyozó járás fordulatokkal, két zsámolyra helyezett felfordított padon
 • néhány lépés nekifutásból – keresztbe állított és felfordított – pad átugrása egy lábról, érkezés páros lábra, guggolásba
 • célba dobás függőleges célra (kosárlabda palánk) egykezes dobással, kislabdával, 8 m-ről
 • labdaadogatások helyben futás közben párokban, ügyes és ügyetlen kézzel, felfújt labdával
 • labdavezetés ügyes és ügyetlen kézzel
 • felfüggés hajlított karral (nők: 5 mp, férfiak: 8 mp)
 • mellső fekvőtámaszban karhajlítás, nyújtás (nők: 3-szor, férfiak: 6-szor)

Kizáró okok:

 • a kondicionális állapotra és a mozgáskoordinációra utaló olyan gyenge teljesítmény, amely intenzív gyakorlással nem javítható
 • a jelentkezés évében érettségizők esetében a középiskolai tanulmányok utolsó két évében a testnevelés alóli teljes felmentés. A korábban érettségizőknek igazolniuk kell, hogy a testnevelés alóli felmentés indokai már nem állnak fenn.
 1. Nyelvi alkalmassági vizsga

Karunkon a nyelvi vizsgáknál szóbeli vizsgára kell készülni. A nyelvi vizsgák a középfokú (B2) nyelvvizsga szintnek megfelelő nyelvi ismeretek felmérését célozzák meg. A nyelvvizsga megléte nem helyettesíti, illetve nem váltja ki a nyelvi alkalmassági vizsgát.

Az angol nyelvű óvodapedagógus képzésen, bár a képzés nyelve nem magyar, de a felvételi eljárás magyar nyelven zajlik: azaz csak az angol nyelvi vizsga lesz idegen nyelvű!

Azok a jelentkezők, akik nem a nemzetiségi szakokra vagy az

angol óvodapedagógus képzésre jelentkeznek, azoknak nem kell nyelvi vizsgát tenni! A

műveltségterület/specializáció kiválasztására (és az ahhoz esetlegesen tartozó, pl. idegen nyelvi bemeneti vizsga letételére) a sikeres felvételt követően, a beiratkozási időszakban, 2022. augusztus végén-szeptember elején lesz lehetőség.

Mit hozz magaddal:

 • Személyi igazolvány
 • Egészségügyi nyilatkozat és egészségügyi adatkezelési hozzájárulás
 • Átutalási bizonylat
 • Nyilatkozat a testi alkalmassági vizsgához.
 • Testi alkalmassági vizsgára: kényelmes váltóruha
 • Ének alkalmassági vizsgára: 10-15 dalból álló népdal lista (vizsgázó által összeválogatott)

Szükséges nyomtatandó dokumentumok:

https://www.tok.elte.hu/dstore/document/1582/E%C3%9C_alk_adatk_felveteli2021.pdf

https://www.tok.elte.hu/dstore/document/549/testi.pdf

Az oktatók által készített videós magyarázat az alkalmassági vizsgákról:

https://youtu.be/SzIZkzrsFXQ

 

További információk a Tanulmányi Hivatal honlapján érhetőek el: https://www.tok.elte.hu/th/felveteli