Hol tudom megnézni, hogy be vannak-e írva a jegyeim?
A Neptunban a Tanulmányok- Leckekönyv fül alatt érdemes ellenőrizni, hogy minden jegye be van-e írva a hallgatónak (zöld pipa szerepel a tárgy mellett). A gyakorlati jegynek a vizsgaidőszak első hetének végéig kell bekerülnie a Neptunba. A hallgató saját felelőssége, hogy minden eredménye beírásra kerüljön.

Meddig vehetem fel/adhatom le a vizsgámat?
A hallgató legkésőbb a vizsga megkezdése előtt 24 órával jogosult a vizsgára jelentkezni, a vizsgára való jelentkezését visszavonni, illetve új vizsgaidőpontra jelentkezni, ha másik vizsgaalkalmon van szabad hely.

Hányszor mehetek el vizsgázni egy vizsgaidőszakban?

A hallgató ugyanabban a vizsgaidőszakban egy kurzusból – a vizsgahalasztás
kivételével – legfeljebb három alkalommal jelentkezhet vizsgázni.

Hányszor mehetek el vizsgázni összesen egy tárgyból a tanulmányaim során?
A hallgató egy tárgyból maximum 4 alkalommal jelentkezhet vizsgára, az ötödiket már csak dékáni méltányossággal teheti meg.

Hányadik vizsgaalkalom után kell fizetnem?

Minden harmadik és további vizsgaalkalomért fizetni kell (2500 Ft/vizsgaalkalom,  http://to.tok.elte.hu/files/index/terdij.pdf)

Mit tehetek, ha nem egyezik a Neptunban látott jegyem a vizsgán kapott jegyemmel?Amennyiben az Elektronikus Tanulmányi Rendszerben rögzített érdemjegy nem egyezik meg a vizsgán szerzett érdemjeggyel, vagy annak ellenére, hogy a hallgató vizsgát tett, nem szerepel érdemjegy az Elektronikus Tanulmányi Rendszerben, a hallgató vagy az oktató a vizsgaidőszakot követő 7 napon belül kifogással élhet. E határidő elmulasztása esetén igazolásnak kizárólag akkor van helye, ha a kifogás benyújtását a rendelkezésre álló 7 napos időszak egybefüggően több mint felében orvosi igazolással bizonyított egészségügyi ok akadályozta. Az igazolás benyújtására az akadály elhárulását követő 3 munkanap áll rendelkezésre. A kifogás elbírálását a TH készíti elő. Amennyiben ennek során megállapítja, hogy az megalapozott, saját hatáskörben megteszi a szükséges intézkedést, amennyiben vitatja a kifogásban foglaltakat, azt első fokú érdemi döntéshozatalra a kari Tanulmányi Bizottság részére továbbítja. A határidő túllépése jogvesztő.

 

Hogyan tudom igazolni a megszerzett érdemjegyemet?

Szóbeli vizsga esetében az oktató a hallgató által a Neptunból kinyomtatott, a szóbeli vizsgán szerzett érdemjegy igazolására szolgáló lapra is köteles az érdemjegyet (minősítést) számmal és betűvel rögzíteni, valamint aláírásával és a dátum megadásával.

Mi történik, ha nem jelenek meg a vizsgán?

Ha a hallgató a vizsgán igazolatlanul nem jelenik meg és nem élt a
vizsgahalasztás lehetőségével, akkor a vizsgája eredménytelen vizsga, amely az adott
félévben beleszámít a vizsgajelentkezések számába, de nem számít bele az érdemjegyszerzési
kísérletek számába. Igazoltnak kizárólag az a távollét tekinthető, amely a hallgató önhibáján
kívül, igazolható külső körülmények miatt következett be. Az igazolt távolmaradás
vizsgahalasztásnak minősül.

Mennyit kell fizetnem, ha nem jelenek meg a vizsgán?

A vizsgáról való távolmaradásért 2000 forintot kell fizetni alkalmanként (http://to.tok.elte.hu/files/index/terdij.pdf).

Igazolt vizsgahalasztás esetén azonban vizsgalehetőséget kell biztosítani a hallgatónak.

Meddig tudom benyújtani az igazolásomat?

A vizsgáról való távolmaradás igazolását a vizsgát kiíró oktató tanszékéhez a vizsgát követő ötödik munkanapig kell eljuttatni, hogy az oktató jegyezhesse az igazolt távollétet. A határidő túllépése jogvesztő.

Ki jelentkezet utóvizsgára/javítóvizsgára?

Előzetesen utóvizsga-, illetve javítóvizsga-időpontként meghirdetetett vizsgára
csak az utóvizsgára utasított, illetve a sikeres vizsgájukat javítani szándékozó hallgatók
jelentkezhetnek.

Mikor kerülhet sor utóvizsgára/javítóvizsgára?

Utóvizsgára vagy javítóvizsgára (beleértve a kombinált vizsga külön-külön megismételt részeit) kollokvium esetén a vizsga napját követő harmadik, szigorlat esetén ötödik napon kerülhet sor.

Eltérhet-e az utóvizsga/illetve a javítóvizsga típusa az alapvizsga típusától?

Az utóvizsga és a javítóvizsga típusa – az alapvizsgát és a szigorlati vizsgát kivéve – eltérhet a vizsga típusától, ennek tényét, az utó- és/vagy javítóvizsga típusának megjelölésével a vizsga meghirdetésekor közzé kell tenni.

Hányszor lehet javítóvizsgázni egy félévben?

A hallgató számára lehetővé kell tenni, hogy félévente, szakonként (ideértve a felsőoktatási szakképzést is) egy sikeres vizsgaeredményét javítsa az adott vizsgaidőszakban.
A sikeres gyakorlati jegyet viszont nem lehet javítani.

Mi történik ha nem sikerül teljesítenem a tárgyat a vizsgaidőszakban?

A képzési tervben biztosítható vizsgakurzus, amelynek során a kontaktórás, kollokviummal záruló kurzust a korábbi félévben azt felvevő, de nem teljesítő hallgató olyan félévben is teljesíthet, amikor a kontaktórás kurzust nem hirdetik meg. A vizsgakurzus meghirdetéséért a tanegységért felelős oktatási szervezeti egység, tanszék felel.
Gyakorlati jeggyel záruló kurzust –a felzárkóztató kritériumtárgyhoz tartozó kurzus kivételével –vizsgakurzussal nem lehet teljesíteni.
Ha a vizsgakurzusként felvett tárgy gyenge előfeltétele a ráépülő tárgynak, akkor a kettőt egy félévben is lehet végezni.